Фондация „Мария Балтаджиева“

Фондация “Мария Балтаджиева” предстои да бъде учредена от наследниците на Мария Балтаджиева.
Цели на фондацията: 
  • Да популяризира и увековечава творческия портрет и песните на народната певица Мария Балтаджиева.
  • Да създава и поддържа база библиографски данни за всичко което досега и занапред се пише, записва, издава или разпространява в България или чужбина във връзка с живота и творчеството на народната певица Мария Балтаджиева. 
  • Да популяризира живота,  авторските творби и изпълнения на народната певица Мария Балтаджиева. Оказване на помощ за организиране на различни прояви, посветени или свързани с нейното творчество, като аудио и видео предавания, концерти, конкурси, филми, чествания и др.
  • Да дава съгласие, подпомага и съдейства за издаването на нотни и други печатни издания, на аудио и видео носители с изпълнения от творчеството на Мария Балтаджиева. 
  • Подпомага с еднократни целеви помощи или отпускане на стипендии на името на Мария Балтаджиева на талантливи ученици и студенти обучаващи се в областта на българския фолклор. 
  • Поддържа контакти и участва в съвместна дейност с български и чуждестранни организации, които проявяват интерес към съвpeмeнни български авторcки песни на фолклорна ocнова и развиват дейност в тази област.
  • Осъществява стопанска дейност чрез учредени от нея или с нейно участие фирми и други организации. 
  • Извършва и други дейности, свързани и произтичащи от целта.

Дейността и по-нататъшното разгръщане на Фондация “Мария Балтаджиева” с всички поставени цели, предстои да се развива в бъдеще. Всички новини около случващите се организирани събития на Фондацията ще бъдат отразявани в интернет страницата.